Klacht melden

Een klacht over Uwzorgshop.nl

Duizendmaal sorry. Klanttevredenheid is een heuse obsessie voor ons. Maar soms slaan zelfs wij de plank volkomen mis. En daar ben jij dan de dupe van. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.

Hoe nu verder?

  • We lossen je klacht graag op. Dat lukt het snelst wanneer je contact op neemt met onze klantenservice. We zijn dagelijks bereikbaar via telefoon, email of kom gewoon naar onze winkel in Tilburg.
  • Niet tevreden met het antwoord? Zoek het hogerop en neem contact op met Tinus hij is onze grote baas om er zeker van te zijn dat hij het lees kun je hem een mailtje sturen via onze contactformulier Binnen 3 werkdagen heb je antwoord.
  • Je kan ook gewoon een brief schrijven naar ons. KDS TRADING t.a.v. Uwzorgshop.nl – Klachtenafdeling  – Kraaivenstraat 25 -14- 5048 AB – Tilburg

 

Het kan zijn dat je gewoon een klacht over een product hebt dan staat hieronder een selectie over de klachten regeling van onze algemene voorwaarden.

Wat zegt thuiswinkel.org over een Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden
ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van
Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende
ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten
en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als
de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600,
2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de
consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum
waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door
de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de
ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek,
schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen
door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet
binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen
aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in
het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2404/thuiswinkel).
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij
wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien
aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is
geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de
commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de
Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere
erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 – Branchegarantie
1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies
binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is
gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een
bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de
consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,-
uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te
zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

 

 

Uwzorgshop is een rollator winkel in Tilburg met een ruime veel verkochte rollators ook diverse design rollators hebben wij voor leuke en aantrekkelijke prijzen met korting te koop.

Tip! Een rollator kopen dicht bij huis zoals Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Kaatsheuvel, Waalwijk, Oirschot, Breda, Oosterhout, Berkel-Enschot. Het voordeel van een rollator kopen dicht bij huis is dat als er iets mee is dat je gewoon naar de winkel kan komen of onze adviseur haalt het op bij je thuis.